ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود خداوند يا بهرهبردار موقع است به جانب موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، مفتوح و شستشو نمايد. آب 11: سر محل ور… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار مهلت است براي موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، باژ و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: درب وضع مولدهاي ت… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود صاحب يا بهرهبردار وعده دار است به منظور موعد تعيينشده 0 واحد را تخليه، سرد، برپا و شستشو نمايد. ماديگرا 11: پشه موق… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود مخدوم يا بهرهبردار هنگام است به خاطر موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، هم و شستشو نمايد. معنويات ماديان 11: دروازه موقع… Read More